Trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Tam Dị

Một số hình ảnh  Trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Tam Dị: