Trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Cương Sơn

Một số hình ảnh Trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Cương Sơn: